Zakon o dodatnom porezu na dobit

23. December 2022 | Vrijeme čitanja: 3 Min

Na izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora, održanoj 16. prosinca 2022. godine, izglasan je Zakon o dodatnom porezu na dobit koji stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama (osim članka 21.), a propisuje sljedeće:

 • Obveznik dodatnog poreza na dobit je obveznik poreza na dobit koji je u poreznom razdoblju (2022. godini) ispunio sljedeća dva kriterija:
  • ostvario ukupni prihod veći od 300 milijuna kuna i
  • ostvario oporezivu dobit koji je veći za 20 % u odnosu na prosjek oporezive dobiti u posljednja četiri porezna razdoblja (2021., 2020., 2019. i 2018. godine) – neovisno o djelatnosti koju porezni obveznik obavlja.
 • Obveznik dodatnog poreza na dobit su i osobe koje su sukladno posebnom propisu kojim se uređuje međunarodna pomorska plovidba obveznici poreza po tonaži broda.
 • Od dodatnog poreza na dobit izuzeti su:
  • novoosnovani samostalni poduzetnici kojima je 2022. godina prva godina poslovanja,
  • poduzetnici koji okončavaju svoje poslovanje u 2022. godini bez prethodnog prijenosa djelatnosti na druge porezne obveznike.
 • Osnovica za izračun dodatnog poreza je pozitivna razlika između oporezive dobiti poreznog razdoblja (2022. godina) i prosječne oporezive dobiti četiri prethodna porezna razdoblja uvećane za 20%.
 • Porezna osnovica utvrđuje se neovisno o tome i ima li porezni obveznik poreznu obvezu prema prijavi poreza na dobit u skladu sa Zakonom o porezu na dobit. Dakle, bez obzira na plaćanje poreza na dobit, porezni obveznik mora dodatno platiti i dodatni porez na dobit.
 • Za potrebe izračuna osnovice dodatnog poreza na dobit, u ukupni prihod ne uključuju se prihodi od otpisa obveza u pred stečajnim i stečajnim postupcima, prihodi u stečajnom postupku koji su rezultat prodaje imovine radi namirenja vjerovnika te prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine (a koja je korištena u procesu proizvodnje ili pružanja usluga) nepovezanim osobama.
 • Isto tako, iz osnovice se mogu izuzeti nerealizirani gubici financijske imovine čija se promjena fer vrijednosti priznaje kroz račun dobiti i gubitka, a za koje je povećana porezna osnovica na rednom broju 22. prijave poreza na dobit, osim zajmova i potraživanja, za što je porezni obveznik dužan dostaviti odgovarajuće obrazloženje promjene fer vrijednosti financijske imovine.
 • Osnovica dodatnog poreza na dobit također se mora korigirati za ispravke prihoda ili poreznih obveza utvrđenih poreznim nadzorom.
 • Ako je porezni obveznik u nekom od prethodnih poreznih razdoblja iskazao porezni gubitak, za potrebe izračuna dodatnog poreza na dobit uzima se da je oporeziva dobit tog poreznog razdoblja jednaka nuli.
 • Dodatni porez na dobit plaća se na utvrđenu poreznu osnovicu (“ekstra profit”) po stopi od 33%.
 • Dodatni porez na dobit primjenjivat će se samo za jedno porezno razdoblje, i to za 2022. godinu ili, za porezne obveznike čije porezno razdoblje nije kalendarska godina, razdoblje koje počinje nakon 1. siječnja 2022. godine.
 • Za dodatni porez na dobit podnosi se zasebna porezna prijava, a rokovi podnošenja prijave i plaćanja porezne obveze identični su rokovima podnošenja prijava i plaćanja poreza na dobit.
 • Za dospjele porezne obveze dodatnog poreza na dobit porezni obveznik i Porezna uprava mogu sklopiti Upravni ugovor radi namirenja poreznog duga.

■■■

 

Molimo Vas da imate na umu činjenicu da je zakonodavstvo sklono čestoj promjeni. Ovaj newsletter se stoga nužno temelji na našem razumijevanju i ispravnom tumačenju prijedloga zakona u vrijeme izdavanja ovog newslettera. Ovaj newsletter se neće ažurirati s obzirom na promjene u zakonodavstvu do kojih dođe nakon izdavanja ovog pisma.

NEWSLETTER_Zakon o dodatnom porezu na dobit