Uvođenje eura u RH

10. August 2022 | Vrijeme čitanja: 4 Min

Sažeti pregled uvođenja eura kod poslovnih subjekata donosimo u nastavku:

Financijska izvješća – valuta, sastavljaju se u kunama ili eurima ovisno o razdoblju

 • Poduzetnici čija je poslovna godina jednaka kalendarskoj:
  • GFI za 2022. predaju u kunama; neovisno što je rok predaje u 2023.
  • GFI za 2023. (uključujući i usporedivo razdoblje 2022) predaju u eurima
 • Poduzetnici čija poslovna godina različita od kalendarske:
  • za poslovnu godinu koja završava u 2022. GFI se predaje u kunama
  • za poslovnu godinu koja završava u 2023. GFI se predaje u eurima
 • Ostali slučajevi u kojima posljednji dan poslovne godine nastupa nakon uvođenja eura predaju financijska izvješća u eurima.

Provedba naknadnih ispravaka financijskih izvješća

 • za predaju (novih) ispravljenih financijskih izvješća koriste se valuta u kojoj se je izvještaj i predavao, neovisno kada se šalje novi.
 • Ispravak računovodstvene pogreške iz ranijih razdoblja – prema računovodstvenim standardima (značajne – HSFI) računovodstvene pogreške iz prethodnih razdoblja ispravljaju se retroaktivno i u prvim financijskim izvješćima nakon njezina otkrivanja.

 Vođenje poslovnih knjiga u prijelaznom razdoblju

 • Stanje u poslovnim knjigama na 31.12.2022. – stanje se iskazuje u kunama i preračunava se u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje
 • Početno stanje na 01.01.2023. iskazuje se u EUR

 Vođenje poslovnih knjiga od 1. siječnja 2023.

 • Poslovni događaji evidentiraju se u eurima, a po potrebi i u drugoj valuti

Preračunavanje stanja imovine i obveza

 • Svaka stavka u bruto bilanci preračunava se na 01.01.2023.g. primjenom fiksnog tečaja u euro
 • Najniža vrijednost stavke koja se može preračunati u euro je 0,04 kn – 0,01 EUR

 Preračunavanje stanja kapitala

 • Na 31.12.2022. zaključno stanje iskazano u kunama preračunava se u eure primjenom fiksnog tečaja konverzije
 • Do promjene na stavkama kapitala (upisani temeljni kapital) doći će tek nakon upisa promjene u sudskom registru

Dvojno iskazivanje na računu

 • Obveza dvojnog iskazivanja na računu (samo za račune koji se izdaju potrošačima)- ukupna svota na računu iskazuje se dvojno
 • Iskazivanje do i na 31.12.2022. – cijene artikla na računu iskazuju se u kunama, a ukupna svota u kunama i eurima uz primjenu tečaja konverzije
 • Iskazivanje od 01.01.2023. – cijena artikala na računu iskazuju se u eurima, a ukupna svota u eurima i kunama uz primjenu tečaja konverzije

Sastavljanje obrasca PD za 2022. godinu

 • Obrazac PD za 2022. g. i ranije – sastavlja se i predaje u kunama i svi obrasci koji se predaju uz obrazac PD iskazuju se u kunama
 • Obrazac PD za 2023. g. i kasnije – sastavlja se i predaje u eurima i svi obrasci koji se predaju uz obrazac PD iskazuju se u eurima

Iznimno: obveznici poreza na dobit čije porezno razdoblje započinje prije uvođenja eura, a završava nakon datuma uvođenja eura – Obrazac PD i sve druge obrasce predaju se u eurima

 • Obveza poreza na dobitak za 2022.g. iskazuje se u obrascu PD u kunama, ali plaćanje utvrđene obveze u 2023.g. treba izvršiti u eurima

Sastavljanje obrasca PDV za zadnje razdoblje oporezivanja 2022. godine

 • Obrazac PDV za prosinac 2022. g. podnosi se do 20. siječnja 2023. u kunama jer se poslovni događaji iskazani u obrascu odnose na obračunsko razdoblje 2022. godine, isto tako postupanje se primjenjuje i za tromjesečne obveznike PDV-a
 • Obveza za PDV za zadnje razdoblje oporezivanja 2022. godine plaća se u eurima (pravo na povrat isplaćuje se isto u eurima)
 • Knjige ulaznih i izlaznih računa (Knjige U-RA i I-RA) za obračunsko razdoblje 2022. godine i ranije iskazuje se u kunama, a za obračunsko razdoblje od 1.1.2023. godine u eurima
 • Stanje knjiga neplaćenih izlaznih i ulaznih računa na dan 31.12.2022. kod obveznika obračuna PDV-a po naplaćenoj naknadi – potrebno je prenijeti u 2023. godinu u euru, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Ispravak poreznih prijava

 • Ispravci poreznih prijava podnose se u valuti u kojoj je porezna prijava izvorno dostavljena.

Obračun plaće

 • Obračun i isplata plaće i ostalih naknada tijekom 2022., zaključno s plaćom za studeni koja se isplaćuje u prosincu 2022., obračunava se u kunama.
 • Plaća i ostale naknade za prosinac 2022. isplaćuju se od 1. siječnja 2023. u euru
 • Obveza za obračunatu plaću za prosinac 2022. evidentira se u poslovnim knjigama u kunama.
 • Korekcije i nadopune JOPPD obrasca podnose se u valuti u kojoj je dostavljen izvorni obrazac.
 • U razdoblju dvojnog iskazivanja poslodavac je obvezan dvojno iskazati ukupan iznos isplaćen radniku na račun u kunama i eurima.

■■■

Molimo Vas da imate na umu činjenicu da je zakonodavstvo sklono čestoj promjeni. Ovaj newsletter se stoga nužno temelji na našem razumijevanju i ispravnom tumačenju zakona i prakse u vrijeme izdavanja ovog newslettera. Ovaj newsletter se neće ažurirati s obzirom na promjene u zakonodavstvu do kojih dođe nakon izdavanja ovog pisma.

NEWSLETTER_Uvođenje eura u RH