Prijedlozi poreznih rasterećenja iz petog kruga porezne reforme

16. November 2020 | Vrijeme čitanja: 4 Min

Dana 05.11.2020. je Vlada RH iznijela 4 zakonska prijedloga iz petog kruga porezne reforme. U prvo saborsko čitanje upućeni su prijedlozi izmjena:

 • Zakona o porezu na dohodak
 • Zakona o porezu na dobit
 • Zakona o porezu na dodanu vrijednost
 • Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Prijedlozi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

 • Predlaže se snižavanje poreznih stopa poreza na dohodak s 36% na 30% te s 24 na 20%.
 • Snižavanje porezne stope s 12% na 10% koja se primjenjuje pri oporezivanju godišnjih i konačnih dohodaka (npr. isplate udjela u dobiti) te paušalnog oporezivanja djelatnosti (kao što su npr. iznajmljivači stanova ili apartmana).
 • Definiranje poreznog tretmana nacionalne naknade za starije osobe, koja se uvodi od 01.01.2021. u iznosu od 800 kuna mjesečno, na način da se ona ne bi se smatrala primitkom na koji se plaća porez na dohodak i ne bi se uzimala u obzir prilikom utvrđivanja prava na osobni odbitak za uzdržavane članove.
 • Pojednostavljenje prijave dohotka od imovine ostvarenog od najamnine i zakupnine pokretnina i nekretnina te bi, kada se ti ugovori ovjeravaju kod javnog bilježnika, javni bilježnici bili obvezni Poreznoj upravi dostaviti ovjerene isprave o ostvarivanju dohotka od najamnine i zakupnine.
 • Proširila bi se mogućnost isplate primitka u naravi po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica koje poslodavci daju radnicima, članovima uprave i fizičkim ili drugim povezanim osobama, a koje se koriste kao način nagrađivanja i zadržavanja radnika.
 • Predlaže se ukidanje oporezivanja godišnjom stopom od 24% za porezne obveznike koji su ostvarili dodatne primitke po osnovi drugog dohotka do visine peterostrukog iznosa osnovice osobnog odbitka (150.000 HRK).
 • Oštriji porezni tretman za slučajeve kada se utvrdi nesrazmjer dohotka i imovine. Naime, predlaže se povećavanje postotka uvećanja obračunanog poreza na dohodak s 50% na 100% pri utvrđivanju poreza na dohodak po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena. Navedeno znači da bi se, nakon snižavanja najviše porezne stope, porez na tako ostvareni dohodak obračunavao po stopi od 30% umjesto 36% te se tako obračunati porez uvećava za 100% (ukupna porezna stopa iznosila bi 60%).

Prijedlozi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit

 • Smanjenje stope poreza na dobit za poduzetnike koji ostvaruju prihode do 7,5 milijuna kuna s 12% na 10%.
 • Smanjenje stope poreza po odbitku pri isplati dividendi i udjela u dobiti, inozemnim osobama koje nisu fizičke s 12% na 10%.
 • Smanjenje stope poreza po odbitku prilikom isplata naknada za nastupe inozemnih izvođača (umjetnici, zabavljači, sportaši i sl.) s 15% na 10% kada naknadu isplaćuje tuzemni ili inozemni isplatitelj prema ugovoru s inozemnom osobom koja nije fizička osoba i u tom slučaju ne nastaje obveza obračuna poreza na dohodak i doprinosa za fizičku osobu izvođača.
 • Predlaže se povoljniji porezni tretman za banke u slučaju otpisa ili reprograma kredita odnosno da se kao porezno priznati rashod kreditne institucije prizna iznos otpisa potraživanja, od nepovezane fizičke ili pravne osobe po osnovi odobrenih kreditnih plasmana čija je vrijednost usklađena u skladu s posebnim propisima Hrvatske narodne banke.
 • Nalaže se poreznom obvezniku da izvrši provjere i usklađivanje primjenjivanjih transfernih cijena za svako porezno razdoblje u cilju racionalizacije postupaka vezanih uz transferne cijene, kako kod Porezne uprave tako i kod poreznih obveznika te zbog sprečavanja nesporazuma, ispravaka poreznih prijava i sprečavanja sudskih ili arbitražnih postupaka.

Prijedlozi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

 • Povećanje praga za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama sa sadašnjih 7,5 na 15 milijuna kuna.
 • Ukidanje oslobođenja od plaćanja PDV-a za dobra koja se prodaju na daljinu osobama koje nisu porezni obveznici (fizičke osobe), a uvezena su iz trećih zemalja u pošiljkama male vrijednosti do 22 EUR-a.
 • Predlaže se da se prodaja dobara na daljinu nakon prelaska vrijednosti praga od 77.000 kuna oporezuje u državi članici u kojoj primatelj dobara koji nije porezni obveznik ima prebivalište. Stoga će strani porezni obveznici plaćati hrvatski PDV kada ukupna vrijednost prodaje dobara na daljinu te telekomunikacijskih usluga, usluga radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljenih usluga prijeđe prag od 10.000 eura i obrnuto, hrvatski porezni obveznici će plaćati PDV neke druge države članice kada vrijednost navedenih isporuka prijeđe prag od 77.000 kuna.
 • Proširenje mogućnosti primjene obračunske kategorije PDV-a pri uvozu radi rasterećenja poreznih obveznika u smislu angažmana financijskih sredstava za plaćanje PDV-a pri uvozu.

Prijedlozi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

 • Propisivanje visine blagajničkog maksimuma prema pojedinim kategorijama poreznih obveznika.
 • Od 1. siječnja 2021. godine počinje obveza provođenja postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja, kao i obveza iskazivanja QR koda na svakom izdanom i fiskaliziranom računu koji se naplaćuje sredstvom koje se smatra prometom gotovine. Međutim, obveznici fiskalizacije koji ostvareni promet naplaćuju sredstvom koje se ne smatra prometom gotovine sukladno odredbama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, nisu dužni iskazati QR kod na računu koji se naplaćuje na takav način.

______
Molimo Vas da imate na umu činjenicu da je zakonodavstvo sklono čestoj promjeni. Ovaj newsletter se stoga nužno temelji na našem razumijevanju i ispravnom tumačenju zakona i prakse u vrijeme izdavanja ovog newslettera. Ovaj newsletter se neće ažurirati s obzirom na promjene u zakonodavstvu do kojih dođe nakon izdavanja ovog pisma.

NEWSLETTER_Prijedlozi za porezna rasterećenja iz 5. kruga porezne reforme