Povrat PDV-a poreznim obveznicima sa sjedištem u drugoj državi članici

1. May 2024 | Vrijeme čitanja: 5 Min

Stvarni vlasnik i pravo na povrat novca

Porezni obveznici iz drugih država članica Europske unije imaju pravo podnijeti zahtjev za povrat PDV-a obračunatog za dobra i usluge u Republici Hrvatskoj putem elektroničkog sustava povrata PDV-a (VAT REFUND) države članice u kojoj imaju sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, boravište ili uobičajeno boravište; umjesto kroz sustav Porezne uprave Republike Hrvatske.

Prema hrvatskom Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u), porezni obveznici imaju pravo na povrat hrvatskog PDV-a obračunanog na dobra i usluge koje su im porezni obveznici isporučili u Hrvatskoj ili pri uvozu dobara u Hrvatsku, pod uvjetom da:

 • imaju sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište na području države članice koja nije Republika Hrvatska
 • obavljaju oporezive transakcije u državi članici u kojoj imaju sjedište temeljem kojih stječu pravo na odbitak PDV-a
 • nisu registrirani za potrebe PDV-a u Hrvatskoj
 • tijekom razdoblja za koje je potrebno izvršiti povrat, registrirano sjedište njihove gospodarske djelatnosti nije bilo u Hrvatskoj, niti su imali stalnu poslovnu jedinicu iz koje su se obavljale poslovne transakcije, niti su, u nedostatku takvog sjedišta, registriranog ureda ili stalne poslovne jedinice, imali prebivalište ili uobičajeno boravište u Hrvatskoj
 • u razdoblju za koje se vrši povrat (u pravilu) nisu isporučili robu ili usluge za koje se smatra da su obavljene u Hrvatskoj.

Dakle, za ostvarivanje povrata zaračunatog hrvatskog PDV-a u Hrvatskoj porezni obveznik koji nema sjedište u Hrvatskoj podnosi elektronički zahtjev za povrat putem elektroničkog portala (VAT REFUND) države članice u kojoj ima sjedište ne kasnije od 30. rujna kalendarske godine koja slijedi nakon razdoblja povrata. Podnositelj zahtjeva mora dostaviti podatke u zahtjevu za povrat PDV-a, kao i sve dodatne podatke, na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Takva prijava mora sadržavati:

 • ime i prezime (naziv tvrtke) i punu adresu podnositelja zahtjeva
 • adresu za elektroničku komunikaciju
 • opis gospodarske djelatnosti podnositelja za koju se roba i usluge nabavljaju te NACE šifre
 • razdoblje povrata na koje se odnosi zahtjev za povrat PDV-a
 • izjavu podnositelja da tijekom razdoblja povrata nije isporučio robu ili usluge koje se smatraju kao isporučene u Hrvatskoj
 • PDV identifikacijski broj ili porezni broj podnositelja zahtjeva
 • podatke o bankovnom računu (uključujući IBAN i BIC).

Podnositelj zahtjeva za povrat PDV-a iz druge države članice može imenovati zastupnika u postupku podnošenja zahtjeva za povrat PDV-a putem elektroničkog sustava VAT REFUND. Preporučamo imenovanje poreznog savjetnika iz matične države ili hrvatskog poreznog savjetnika čiji se podaci moraju navesti u prijavi. U praksi, dodatni bitan element je uključivanje aktivne e-mail adrese za komunikaciju s Poreznom upravom!

U slučaju da svi podaci dostavljeni u zahtjevu nisu dostatni za donošenje odluke o potpunom ili djelomičnom povratu, Porezna uprava će zatražiti dodatne podatke od podnositelja zahtjeva elektroničkim putem na e-mail adresu navedenu u zahtjevu.

Prema odredbama hrvatskog Zakona o PDV-u, Porezna uprava će:

 • elektroničkim putem obavijestiti podnositelja o datumu zaprimanja zahtjeva za povrat PDV-a
 • u roku od četiri mjeseca od primitka zahtjeva za povrat, donijeti odluku o tome odobrava li se ili odbija zahtjev podnositelja, jesu li u zahtjevu navedeni svi potrebni podaci te ne postoji li opravdana sumnja u njegovu valjanost.

Budući da se komunikacija s Poreznom upravom RH najčešće odvija elektroničkim putem, važno je napomenuti da se rješenje, poziv ili zahtjev Porezne uprave RH smatra dostavljenim u trenutku kada ga Porezna uprava elektroničkim putem pošalje podnositelju zahtjeva i kada je njeno slanje evidentirano na poslužitelju za slanje takvih poruka.

Ovo vrijedi neovisno o tome je li takav poziv, zahtjev ili odluka stvarno dostavljena na poslužitelju za primanje takvih poruka. Budući da postoji vrlo velika mogućnost da takva poruka (zbog raznih ograničenja ili razloga) neće biti isporučena ili će završiti u mapi SPAM, važno je napomenuti da od tog trenutka počinju teći svi rokovi navedeni u prijavi, odluci ili pozivu.

U slučaju da se podnositelj zahtjeva ne odazove pozivu, zahtjevu ili rješenju, Porezna uprava Republike Hrvatske donosi rješenje kojim odbija zahtjev za povrat PDV-a – najčešće bez daljnjih mogućnosti podnošenja pravnih lijekova.
U slučaju da podnositelj zahtjeva ima opunomoćenika u postupku podnošenja zahtjeva za povrat PDV-a, Porezna uprava će elektroničkim putem zatražiti dodatne podatke i od zastupnika, putem adrese elektroničke pošte navedene na zahtjevu za povrat PDV-a.

Ako su potrebni dodatni podaci, Porezna uprava donosi rješenje o usvajanju ili odbijanju zahtjeva podnositelja:

 • u roku od 2 mjeseca od primitka traženih podataka
 • ako na zahtjev za dostavu dodatnih podataka nije zaprimila odgovor u roku od mjesec dana od dana kada je podnositelj zahtjeva zaprimio zahtjev na svom serveru, Porezna uprava donosi rješenje u roku od 2 mjeseca od isteka roka za dostavu dodatnih podataka, u svakom slučaju, u roku od 6 mjeseci od dana primitka zahtjeva za povrat novca.

Razdoblje povrata novca

Razdoblje povrata na koje se odnosi zahtjev za povrat ne može biti duže od jedne kalendarske godine niti kraće od 3 uzastopna kalendarska mjeseca. Međutim, zahtjev za povrat može se odnositi na razdoblje kraće od 3 mjeseca ako to razdoblje uključuje kraj kalendarske godine.

Nadalje, ako se zahtjev za povrat odnosi na razdoblje povrata:

 • kraće od jedne kalendarske godine, ali ne kraće od 3 mjeseca, iznos PDV-a za koji se traži povrat ne smije biti manji od 400,00 EUR
 • od jedne kalendarske godine ili ostatka kalendarske godine, iznos PDV-a ne smije biti manji od 50,00 EUR

Posljedično, razdoblje povrata može biti:

 • svako tromjesečno ili dulje razdoblje u cijelosti unutar kalendarske godine (iznos traženog povrata PDV-a ne smije biti manji od 400,00 EUR)
 • cijela kalendarska godina (iznos traženog povrata PDV-a ne smije biti manji od 50,00 EUR)
 • razdoblje kraće od 3 mjeseca koje počinje najranije 2. listopada i završava 31. prosinca (iznos traženog povrata PDV-a ne smije biti manji od 50,00 EUR)

Odobrenje povrata i plaćanje

U slučaju da zahtjev za povrat PDV-a bude odobren, Porezna uprava će:

 • vratiti odobreni iznos najkasnije 10 radnih dana nakon isteka roka od 4 mjeseca ili, ako su dodatne informacije zatražene nakon roka od 6 mjeseci (odnosno, daljnje dodatne informacije nakon roka od 8 mjeseci)
 • isplatiti povrat u Hrvatskoj ili, na zahtjev podnositelja zahtjeva, u bilo kojoj drugoj državi članici. U tom će se slučaju iznos svih bankovnih troškova povezanih s prijenosom sredstava oduzeti od iznosa povrata plaćenog podnositelju zahtjeva.

Dodatno, ako je utvrđena zatezna ili neplaćena kamata, Porezna uprava može poreznom obvezniku koji nema sjedište u Hrvatskoj obustaviti sve daljnje povrate do visine neplaćenog iznosa.

Ako povrat ne bude isplaćen u rokovima propisanim zakonom, podnositelj zahtjeva ima pravo na kamatu na iznos povrata od narednog dana od zadnjeg dana za isplatu povrata do dana isplate povrata.

Kamatna stopa koja se primjenjuje utvrđuje se prema posebnim propisima, a primjenjuje se na povrat PDV-a poreznim obveznicima koji imaju sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište u Hrvatskoj.

Vaša kontakt osoba