Porezno rasterećenje od 1. siječnja 2020.

9. January 2020 | Vrijeme čitanja: 4 Min

Četvrti krug porezne reforme nastavak je poreznih rasterećenja započetih poreznom reformom iz 2016. godine. U Narodnim novinama br. 121/19. od 11.12.2019. objavljene su izmjene i dopune poreznih zakona u okviru 4. kruga porezne reforme. Četvrti krug porezne reforme proveden je kroz porezni paket od 9 zakona, a najbitnije izmjene dajemo u nastavku.

Porez na dodanu vrijednost

 • Zadržavanje standardne stope od 25%
 • Primjene stope od 13%:
  • za pripremanje i usluživanje jela i slastica u i izvan ugostiteljskih objekata te
  • usluge i povezana autorska prava pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača te nositelja fonogramskih prava.
 • Mogućnost utvrđivanja PDV po naplaćenim naknadama do vrijednosti isporuka od 7,5 mil kn.
 • Usklađenje s Direktivom (EU) – uključivanje talijanske općine Campione dʼItalia i talijanskih voda Luganskog jezera u carinsko područje Unije i teritorijalno područje primjene Direktive 2008/118/EZ
 • Usklađenje s Direktivom (EU) 2018/1910 – pojednostavljenje određenih pravila za oporezivanje trgovine između država članica:
  • pojednostavljenje premještanja dobara
  • definiranje usluga prijevoza kod isporuka u nizu
  • određivanje PDV ID broja kao materijalnog uvjeta za primjenu oslobođenja
 • Ispravak obveze PDV-a kod promjene porezne osnovice
 • Obavezna Prijavu usluga međunarodnog cestovnog prijevoza putnika prije ulaska u RH
 • Brisanje uvjeta za primjenu oslobođenja od plaćanja PDV-a za isporuke u okviru određenih djelatnosti od javnog interesa kada ih obavljaju ostale osobe na koje nisu prenijete javne ovlasti

Dohodak

 • Povećanje osnovnog osobnog odbitka s 3.800 na 4.000 kn (osnovni osobni odbitak od 2.500 kn ostaje nepromijenjen)
 • Umanjenje obveze poreza na dohodak, do godišnje porezne osnovice od 360.000 kn po osnovi nesamostalnog rada na koju se plaća godišnji porez po stopi od 24%, za:
  • 100% za mlade do 25 godina života
  • 50% za mlade od 26 do 30 godina života
 • Proširenje obuhvata primitaka na koje se ne plaća porez na dohodak:
  • primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja prikupljenih u humanitarnim akcijama i javno oglašenim akcijama koje imaju općekorisnu svrhu (preciziranje norme)
  • nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja do propisanog iznosa
  • naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja do propisanog iznosa
  • uplate premije dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika do propisanog iznosa – propisani iznos utvrđuje se pravilnikom
 • Izjednačenje poreznog tretmana otpisa pojedinih tražbina obveznika poreza na dohodak koji obavlja neku samostalnu djelatnost (obrt) s otpisima potraživanja kod obveznika poreza na dobit
 • Za isplate neoporezivih primitaka – ukida se obveza podnošenja izjava te se isplatiteljima omogućava uvid u ostvarene neoporezive primitke radnika te uvid u neiskorišteni iznos osobnog odbitka
 • Za obračun plaće bivšeg radnika – omogućava se uvid u poreznu karticu
 • Propisivanje obilježja nesamostalnog rada za potrebe oporezivanja određivanjem relevantnih kriterija: kontrola ponašanja, financijska kontrola i odnos stranaka.

Fiskalizacija

 • Od 1. siječnja 2021. – fiskalizacija automata i uvođenje QR koda
 • Propisivanje obveze fiskaliziranja pratećih dokumenata – primjena od 1. travnja 2020.

Posebni porez na motorna vozila i posebni porez na kavu i bezalkoholna pića

 • Izmjena odredbe kojom su propisana oslobođenja od plaćanja upravne pristojbe na stjecanje rabljenih motornih vozila prijenosom između povezanih osoba
 • Mijenja se model oporezivanja bezalkoholnih pića: po volumenu i sadržaju šećera, taurina i metil-ksantina

Trošarine

 • Propisuje se pravo na povrat trošarine na dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu željeznicom
 • Oslobođenja od trošarine na električnu energiju koja se koristi za pogon u komercijalnom prijevozu
 • Ukidanje obveze iskazivanja podataka u mjesečnom izvješću obveznika na duhanske prerađevine

Administrativna suradnja

 • Proširuje se opseg obvezne automatske razmjene informacija na potencijalno agresivne
  prekogranične porezne aranžmane

Opći porezni zakon

 • Širenje odredbi kojima se sprječava korištenje poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona (o prividnim pravnim poslovima)
 • Mijenjanje prekršajnih odredbi radi uočenih nedostataka
 • Iznimno od poreznih propisa, poreznom obvezniku koji dobrovoljno prijavi inozemni primitak radi plaćanja dužnih poreza i doprinosa, porezna obveza nastaje danom prijave inozemnog primitka neovisno kad su primici zaista ostvareni.

Porez na dobit

 • uvodi se novi prag – godišnji prihod od 7,5 mil kn za:
  • 1. porezno rasterećenje – primjena stope od 12% od 2020. godine
  • 2. administrativno rasterećenje – fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost (obrtnici) odlučuju utvrđuju li obvezu poreza na dohodak ili poreza na dobit; poduzetnici mogu izabrati način utvrđivanja porezne osnovice po novčanom načelu; za gospodarsku djelatnost neprofitnih organizacija omogućeno paušalno oporezivanje
 • Usklađenje s EU zakonodavstvom – izlazno oporezivanje, hibridne neusklađenosti, neusklađenosti rezidentnosti
 • Usklađenje s promjenama u drugim propisima
 • Skraćivanje roka za podnošenje PD prijave kod stečajnog postupka i statusnih promjena na 30 dana, kod prestanka rada na 8 dana
 • Propisuje se obveza najave određenih radnji koje vode prestanku poslovanja, premještanju u inozemstvu ili u slučaju statusnih promjena – 30 dana prije pokretanja
NEWSLETTER_1/2020