Porezna rasterećenja i Zakon o strancima

2. January 2021 | Vrijeme čitanja: 5 Min

Hrvatski sabor je 4. prosinca 2020. donio paket zakona iz petog kruga porezne reforme, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2021. godine. Peti krug reforme odnosi se na:

 • Zakon o porezu na dohodak
 • Zakon o porezu na dobit
 • Zakon o porezu na dodanu vrijednost
 • Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom

U nastavku smo za Vas pripremili najznačajnije izmjene i dopune.

Porez na dohodak

 • Snižavanje poreznih stopa poreza na dohodak s 36% na 30% te s 24 na 20%.
 • Snižavanje porezne stope s 12% na 10% koja se primjenjuje pri oporezivanju godišnjih i konačnih dohodaka (npr. isplate udjela u dobiti) te paušalnog oporezivanja djelatnosti (kao što su npr. iznajmljivači stanova ili apartmana).
 • Definiranje poreznog tretmana nacionalne naknade za starije osobe, koja se uvodi od 01.01.2021. u iznosu od 800 kuna mjesečno, na način da se ona ne bi se smatrala primitkom na koji se plaća porez na dohodak i ne bi se uzimala u obzir prilikom utvrđivanja prava na osobni odbitak za uzdržavane članove.
 • Pojednostavljenje prijave dohotka od imovine ostvarenog od najamnine i zakupnine pokretnina i nekretnina; npr. kada se ti ugovori ovjeravaju kod javnog bilježnika, javni bilježnici su obvezni Poreznoj upravi dostaviti ovjerene isprave o ostvarivanju dohotka od najamnine i zakupnine.
 • Ukidanje oporezivanja godišnjom stopom od 24% za porezne obveznike koji su ostvarili dodatne primitke po osnovi drugog dohotka do visine peterostrukog iznosa osnovice osobnog odbitka (12.500 HRK).
 • Oštrije mjere kada se utvrdi nesrazmjer dohotka i imovine fizičkih osoba. Propisano je dodatno povećanje postotka poreza na dohodak za s dosadašnjih 50% na 100% pri utvrđivanju poreza na dohodak po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena, te bi ukupna porezna stopa iznosila 60%.
 • Propisuje se porezno oslobođenje za primitke koje će ostvarivati fizičke osobe koje su stekle status “digitalnih nomada” kako bi se olakšala njihova odluka o odabiru Republike Hrvatske kao mjesta njihovog boravišta i rada.

Porez na dobit

 • Smanjenje stope poreza na dobit za poduzetnike koji ostvaruju prihode do 7,5 milijuna kuna s dosadašnjih 12% na 10%.
 • Smanjenje stope poreza po odbitku pri isplati dividendi i udjela u dobiti, inozemnim osobama koje nisu fizičke s dosadašnjih 12% na 10%.
 • Smanjenje stope poreza po odbitku prilikom isplata naknada za nastupe inozemnih izvođača (umjetnici, zabavljači, sportaši i sl.) s 15% na 10% kada naknadu isplaćuje tuzemni ili inozemni isplatitelj prema ugovoru s inozemnom osobom koja nije fizička osoba i u tom slučaju ne nastaje obveza obračuna poreza na dohodak i doprinosa za fizičku osobu izvođača.
 • Povoljniji porezni tretman za banke u slučaju otpisa ili reprograma kredita odnosno da se kao porezno priznati rashod kreditne institucije prizna iznos otpisa potraživanja, od nepovezane fizičke ili pravne osobe po osnovi odobrenih kreditnih plasmana čija je vrijednost usklađena u skladu s posebnim propisima Hrvatske narodne banke.

Porez na dodanu vrijednost

 • Povećanje praga za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama sa sadašnjih 7,5 na 15 milijuna kuna.
 • Pošiljke male vrijednosti (do 22 EUR) – ukidanje oslobođenja od plaćanja PDV-a za dobra koja se prodaju na daljinu osobama koje nisu porezni obveznici (fizičke osobe), a uvezena su iz trećih zemalja.
 • Proširuje se primjena posebnog postupka oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge, tzv. postupak “sve na jednom mjestu” (‘Mini One Stop Shop’ – MOSS) na sve usluge koje su pružene osobama koje nisu porezni obveznici. Time se porezni obveznici, koji obavljaju usluge osobama koje nisu porezni obveznici, nisu obvezni registrirati za potrebe PDV-a u svakoj državi članici u kojoj je mjesto oporezivanja tih usluga, što znači da PDV na te usluge prijavljuju i plaćaju samo u državi članici kojoj se prijave za taj postupak. Primjena MOSS sustava proširuje se i na prodaju dobara na daljinu unutar EU osobama koje nisu porezni obveznici, te se ukida obveza izdavanja računa za te isporuke.
 • Prodaja dobara na daljinu nakon prelaska vrijednosti praga od 77.000 kuna se oporezuje u državi članici u kojoj primatelj dobara koji nije porezni obveznik ima prebivalište. Stoga će strani porezni obveznici plaćati hrvatski PDV kada ukupna vrijednost prodaje dobara na daljinu te telekomunikacijskih usluga, usluga radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljenih usluga prijeđe prag od 77.000 kuna. Obrnuto, hrvatski porezni obveznici će plaćati PDV neke druge države članice kada vrijednost navedenih isporuka prijeđe prag od 10.000 eura.
 • Proširenje mogućnosti primjene obračunske kategorije PDV-a pri uvozu radi rasterećenja poreznih obveznika u smislu angažmana financijskih sredstava za plaćanje PDV-a pri uvozu.
 • Ukoliko se prodaja dobara na daljinu omogućuje putem uporabe elektroničkog sučelja, a radi se o dobrima uvezenim iz trećih područja ili trećih zemalja u pošiljkama čija unutarnja vrijednost nije veća od 1.135,00 kuna ili dobra na daljinu unutar Europske unije prodaje porezni obveznik koji nema sjedište unutar Europske unije, isporučiteljem se smatra porezni obveznik, koji putem uporabe elektroničkog sučelja omogućuje prodaju.

Fiskalizacija u prometu gotovinom

 • Ministru financija daje se ovlast da propiše visinu blagajničkog maksimuma prema pojedinim kategorijama poreznih obveznika
 • Od 1. siječnja 2021. godine počinje obveza provođenja postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja, kao i obveza iskazivanja QR koda na svakom izdanom i fiskaliziranom računu, koji se naplaćuje sredstvom koje se smatra prometom gotovine. Međutim, obveznici fiskalizacije koji ostvareni promet naplaćuju sredstvom koje se ne smatra prometom gotovine sukladno odredbama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, nisu dužni iskazati QR kod na računu koji se naplaćuje na takav način.

Zakon o strancima

 • Propisan je institut dugotrajne vize (D) koja se izdaje državljaninu treće zemlje kojemu je za uzlazak potrebna kratkotrajna viza, a ima odobrenje privremenog boravka odnosno izdanu dozvolu za boravak i rad u Republici Hrvatskoj
 • Definirane su jasnije odredbe za ulazak i boravak državljana trećih zemalja i u dijelu odobravanja privremenog boravka u humanitarne svrhe.
 • Propisana je nova svrha privremenog boravka koji se odnosi na boravak digitalnih nomada.
 • Propisani su uvjeti koje mora ispunjavati poslodavac prije zapošljavanja stranaca, a radi dobivanja mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, budući da je ukinut dosadašnji sistem kvota.

■■■

Molimo Vas da imate na umu činjenicu da je zakonodavstvo sklono čestoj promjeni. Ovaj newsletter se stoga nužno temelji na našem razumijevanju i ispravnom tumačenju zakona i prakse u vrijeme izdavanja ovog newslettera. Ovaj newsletter se neće ažurirati s obzirom na promjene u zakonodavstvu do kojih dođe nakon izdavanja ovog pisma.

 

NEWSLETTER_Porezna rasterećenja i Zakon o strancima