Odgoda plaćanja te smanjenje predujmova poreza na dohodak odnosno dobit

29. March 2020 | Vrijeme čitanja: 5 Min

Ukoliko posebne okolnosti (COVID-19) utječu na poslovanje poduzetnika, tada poduzetnici u cilju održavanja likvidnosti, gospodarske aktivnosti i zadržavanja zaposlenosti mogu Poreznoj upravi podnijeti Zahtjev za odgodom plaćanja poreza i doprinosa uslijed posebnih okolnosti kao i Zahtjev za smanjenje utvrđenom predujma poreza na dohodak ili dobit.

1. Zahtjev za smanjenje predujmova poreza na dohodak / dobit

Porezna uprava može, temeljem zakonskih odredbi, određenim skupinama poreznih obveznika koji su zbog nastanka posebnih okolnosti obustavili poslovanje ili su nastavili poslovati u smanjenom opsegu utvrditi predujam poreza na dohodak ili dobit u manjem iznosu, odnosno u iznosu od 0,00 kuna na dva načina, po službenoj dužnosti ili temeljem predanog zahtjeva.

Porezni obveznici koji su obveznici plaćanja predujmova i koji imaju pravo na smanjenje obveze predujma su:

 • fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost te dohodak utvrđuju na temelju vođenja poslovnih knjiga i
 • obveznici poreza na dobit.

Porezni obveznici koji su zbog nastanka posebnih okolnosti obustavili poslovanje temeljem odluka nadležnih institucija (npr. Odluka o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja) za koje Porezna uprava ima saznanja, Porezna uprava će “po službenoj dužnosti” utvrditi predujam poreza na dobit i predujam poreza na dohodak u iznosu od 0,00 kuna.

Ovom mjerom se obuhvaća porezna obveza koja dospijeva na naplatu u ožujku 2020. godine, dakle i predujam za veljaču 2020.

Porezni obveznik može i sam zatražiti smanjenje predujma temeljem zahtjeva ukoliko:

 • porezni obveznik spada u skupinu poreznih obveznika kod kojih je zbog posebnih okolnosti došlo do smanjenja gospodarske aktivnosti odnosno, ako su naprijed navedene odluke posredno utjecale na smanjenje njihovih poduzetničkih aktivnosti.

Zahtjevu je potrebno priložiti slijedeće:

 • Obveznici poreza na dobit podatke u skladu s člankom 48. stavkom 5. Pravilnika o porezu na dobit dostavljaju temeljna financijska izvješća za proteklo i tekuće porezno razdoblje (Bilancu i Račun dobiti i gubitka);
 • Obveznici poreza na dohodak u skladu s člankom 50. Pravilnika o porezu na dohodak obvezni su sastaviti i priložiti obračun koji sadrži sve bitne podatke iz godišnje porezne prijave koji se odnose na proteklo razdoblje 2020. godine.

Svim poreznim obveznicima kojima će se predujam utvrditi u iznosu od 0,00 kuna, u skladu s Odlukom o iznosu koji predstavlja trošak izdavanja rješenja nerazmjeran naplaćenom porezu, neće se izdavati rješenja. Uvid u smanjenje predujma poreza na stalno dostupnoj poreznoj knjigovodstvenoj kartici (PKK) imaju svi korisnici sustava ePorezna, a ostali porezni obveznici bit će obaviješteni na primjeren način. Također, svi zahtjevi se podnose putem sustava ePorezna.

Porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost te ostvareni dohodak utvrđuju u paušalnom iznosu i obveznicima poreza na dobit koji poreznu osnovicu utvrđuju u paušalnom iznosu nije moguće smanjiti mjesečni iznos paušalnog poreza koji plaćaju tromjesečno.

Navedeni porezni obveznici mogu tražiti odgodu odnosno obročnu otplatu plaćanja poreza u posebnim okolnostima sukladno članku 107.a Općeg poreznog zakona. Sukladno Pravilniku o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti, u slučaju privremene obustave obavljanja djelatnosti porezna obveza za to razdoblje se ne utvrđuje.

2. Zahtjev za odgodom plaćanja dospjelih poreza, doprinosa i pristojbi

Zahtjev za odgodu mogu podnijeti poduzetnici (pravne i fizičke osobe) ako:

 • do nastupa posebnih okolnosti imaju podmirene sve porezne obveze, odnosno ako na dan podnošenja zahtjeva na poreznoj knjigovodstvenoj kartici imaju evidentirani dospjeli dug manji od 200,00 HRK.
 • uslijed nastupa posebnih okolnosti prihodi/primici su smanjeni za najmanje 20% u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja Zahtjeva, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
 • očekuju da će im uslijed nastupa posebnih okolnosti prihodi/primici biti smanjeni za najmanje 20% u naredna tri mjeseca, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
 • Pravo na odgodu PDV imaju samo poduzetnici koji su u prethodnoj godini imali prihode do 7,5 milijuna HRK pod uvjetom da porez obračunavaju prema izdanim računima. Pravo na odgodu poreznih obveza nije moguće postići za PDV za 2 mjesec koji se podnosio do 20.03, a koji dospijeva do 31.03.

U Zahtjevu je potrebno dokazati pokazatelje nemogućnosti plaćanja poreza na način da navedu podaci o padu prometa prethodnog mjeseca u odnosu na isti mjesec prethodne godine ili opišu i obrazlože u bitnome zašto se očekuje pad prometa u naredna tri mjeseca.

Navedeni zahtjev, dostupan je na Internet stranici Porezne uprave te ga je moguće podnijeti Poreznoj upravi na sljedeće načine:

 • Putem sustava ePorezna – obvezni način za sve korisnike ePorezne
 • Putem web forme Pišite nam – birajući temu ePorezna – pod temu Zahtjev za odgodom plaćanja pri čemu je moguće popuniti i priložiti obrazac. U slučaju da obrazac nije moguće nije moguće potpisati pa priložiti prihvatit će se obrasci bez potpisa uz podatke za kontakt navedene u Zahtjevu.
 • Iznimno, paušalni porezni obveznici, koji iz objektivnih razloga ne mogu podnijeti Zahtjev na način opisan u prethode dvije mogućnosti mogu neposrednim telefonskim kontaktom zatražiti usmeno podnošenje Zahtjeva.

Ukoliko je zahtjev osnovan, svaka obveza koja dospijeva u vremenu posebnih okolnosti do 20.06.2020. temeljem prijava koje se podnose ili zaduženja koja Porezna uprava zadužuje odgoditi će se za 3 mjeseca. Za dospjele porezne obveze odobrit će se odgoda plaćanja bez obračuna kamata.

U slučaju produljenja roka posebnih okolnosti, može se odobriti dodatni rok od tri mjeseca za već odgođene porezne obveze te proširiti obuhvat odgođenih poreznih obveza i na porezne obveze koje dospijevaju za vrijeme trajanja dodatna tri mjeseca, bez obračuna kamata, za što se podnosi novi pisani i obrazloženi zahtjev.

Za odgodu svih poreznih obveza, kojima se podrazumijevaju i ostala javna davanja u nadležnosti Porezne uprave (doprinosi, članarine i slično) podnosi se jedan Zahtjev. Podnositelj zahtjeva koji nije u mogućnosti platiti odgođenu dospjelu poreznu obvezu po njezinom odgođenom dospijeću, može podnijeti zahtjev za obročnom otplatom, bez obračuna kamata.

Obročna otplata može se odobriti u mjesečnim obrocima, a najduže na 24 mjeseca.

Pisani i obrazloženi zahtjev za obročnu otplatu odgođene dospjele porezne obveze može se podnijeti u roku od pet dana od dana dospijeća obveze koju podnositelj zahtjeva nije u mogućnosti platiti.

NEWSLETTER_Zahtjev za odgodom i smanjenjem predujma