Novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće

7. August 2023 | Vrijeme čitanja: 7 Min

Novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor (NN, br. 68/23, dalje u tekstu: Pravilnik) stupio je na snagu 1. srpnja 2023. godine.

Danom stupanja na snagu novog Pravilnika prestao je vrijediti Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (NN, br. 32/15-35/17).

Poslodavci su obvezni do 1. listopada 2023. godine uskladiti obračunske isprave s novim Pravilnikom.

Čl. 93. Zakona o radu (NN, br. 93/2014-64/2023, dalje u tekstu: ZOR) propisuje da je poslodavac dužan radniku uručiti obračun o isplaćenoj plaći, naknadi plaće, otpremnini i naknadi za neiskorišteni godišnji odmor u roku od 15 dana od isplate.

Novi Pravilnik propisuje sadržaj obračuna iz čl. 93. ZOR-a:

 • isplaćene plaće, isplaćene otpremnine i isplaćene naknade za neiskorišteni godišnji odmor
 • neisplaćene plaće, neisplaćene otpremnine i neisplaćene naknade za neiskorišteni godišnji odmor ili njihova dijela koji je neisplaćen

1. Sukladno novom Pravilniku, obračun isplaćene plaće treba sadržavati (obrazac IP1):

1. podatke o poslodavcu:
a) za pravnu osobu: tvrtku, sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB) i IBAN broj računa (novo: više ne mora biti naziv banke)
b) za fizičku osobu: ime i prezime, adresu, OIB i IBAN broj računa (novo: više ne mora biti naziv banke)
2. podatke o radniku: ime i prezime, adresu, OIB, IBAN broj tj. brojeve računa i naziv banke
3. razdoblje, tj. mjesec za koji se plaća odnosno naknada plaće isplaćuje
4. podatke o ostvarenim satima rada i druge podatke od kojih ovisi iznos plaće te iznos plaće po tim osnovama, tj. podatke o satima za koje radnik ostvaruje pravo na naknadu plaće i iznos te naknade
5. podatke o vrstama, iznosima i datumu određenom za isplatu ostalih primitaka koji se u smislu Zakona o radu smatraju plaćom i koje poslodavac radniku isplaćuje u novcu ili u naravi.
6. materijalna prava koja se prema Zakonu o radu ne smatraju plaćom, a prema poreznim propisima se smatraju plaćom
7. materijalna prava koja se isplaćuju kao neoporezivi primitak

Podaci o ostvarenim satima rada i drugim podacima od kojih ovisi iznos plaće podrazumijevaju:

1. ostvarene sate rada, sate redovitog rada prema rasporedu radnog vremena s izdvojenim satima rada nedjeljom, blagdanom ili neradnim danom i rada noću; sate prekovremenog rada s izdvojenim satima takvog rada nedjeljom, blagdanom ili neradnim danom i rada noću
2. sate pripravnosti i sate rada po pozivu iz pripravnosti
3. sate za koje radnik ostvaruje pravo na naknadu plaće, s posebno iskazanim satima godišnjeg odmora, blagdana, neradnih dana, plaćenog dopusta, sate u kojima je radnik odbio raditi zbog neprovedenih mjera, zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, prekida rada do kojega je došlo krivnjom poslodavca ili uslijed drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran, prekida rada do kojega je došlo u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti, sate u kojima radnik ne radi zbog drugih opravdanih razloga, sate u kojima radnik nije radio iz razloga za koje je sam odgovoran, te (novo) privremene nesposobnosti za rad zbog bolesti (na teret poslodavca, tj. na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
4. sate neopravdanog izostanka radnika s rada krivnjom radnika
5. ostale propisane, utvrđene ili ugovorene dodatke i primitke
6. podatak o osnovici za obračun doprinosa
7. vrste i iznose doprinosa za mirovinsko osiguranje I. stup i II. stup
8. podatke o dohotku
9. iznos predujma poreza i prireza porezu na dohodak, podatak o osobnom odbitku, poreznoj osnovici i stopama
10. utvrđeni iznos plaće ili naknade plaće po osnovama iz točaka 1., 2., 3. i 5.
11. utvrđeni iznos i vrstu obustave
12. utvrđeni iznos za isplatu i datum određen za isplatu plaće
13. vrste i iznosi doprinosa za obvezna osiguranja koja se utvrđuju na osnovicu (novo)

2. Sukladno novom Pravilniku, obračun isplaćene otpremnine tj. naknade za neiskorišteni godišnji odmor treba sadržavati (obrazac IO1):

 • podatke o poslodavcu i radniku (isto kao i za IP1)
 • podatke o otpremnini
 • podatke o naknadi za neiskorišteni godišnji odmor.

Podaci o otpremnini trebaju sadržavati:

1. mjerila za utvrđivanje otpremnine, ako njen iznos ovisi o određenim mjerilima (npr. broj godina rada za koje je radnik ostvario pravo na otpremninu i iznos prosječne bruto plaće koju je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, odnosno druga  ugovorena ili utvrđena mjerila)
2. ukupni iznos bruto otpremnine i od toga neoporezivi iznos i oporezivi iznos
3. podatak o osnovici za obračun doprinosa
4. vrste iznosa doprinosa za mirovinsko osiguranje I. stup i II. stup
5. podatak o dohotku
6. iznos predujma poreza i prireza porezu na dohodak, podatke o osobnom odbitku i poreznoj osnovici
7. iznos otpremnine za isplatu, tj. zbroj neoporezivog iznosa i neto oporezivog iznosa otpremnine
8. vrste i iznosi doprinosa za obvezna osiguranja koja se utvrđuju na osnovicu
9. datum određen za isplatu otpremnine.

Podaci o naknadi za neiskorišteni godišnji odmor trebaju sadržavati:

1. ukupan broj dana godišnjeg odmora koje radnik ostvaruje
2. broj dana godišnjeg odmora koje radnik nije iskoristio
3. iznos naknade
4. podatak o kalendarskoj godini za koju godišnji odmor nije iskorišten odnosno nije iskorišten u cijelosti
5. podatak o iznosu obračunatih javnih davanja iz naknade za neiskorišteni godišnji odmor
6. datum određen za isplatu.

Obvezni dodatni podaci za određene radnike (članak 7. Pravilnika):

 • Za radnike koji rade na izdvojenom mjestu rada obračun treba sadržavati podatke o naknadi troškova koje poslodavac isplaćuje radniku.
 • Za radnike upućene na rad u inozemstvo obračun treba sadržavati podatke o osnovici na koju se obračunavaju obvezni doprinosi, ako je ta osnovica različita od iznosa plaće na koju radnik ima pravo za razdoblje rada u inozemstvu te podatke o novčanoj jedinici u  kojoj se plaća isplaćuje. Poslodavac je dužan radniku uručiti obračun neisplaćene plaće, otpremnine i naknadne za neiskorišteni godišnji odmor do kraja mjeseca u kojem je dospjela njihova isplata.

Ako poslodavac na dan dospjelosti ne isplati plaću, otpremninu, tj. naknadu za neiskorišteni godišnji odmor ili ih ne isplati u cijelosti, dužan je radniku uručiti dva obračuna:

a) ukupni obračun plaće, naknade plaće, otpremnine, naknade za neiskorišteni godišnji odmor, u propisanom sadržaju, potpis ovlaštene osobe poslodavca: IP1 obrazac, tj. IO1 obrazac. Obrazac IP1 i obrazac IO1 su otisnuti u prilogu Pravilnika, ali nisu obvezni, tj. poslodavac može samostalno kreirati raspored podataka u obrascu, ali isprava mora imati propisani sadržaj.
b) obračun u propisanom sadržaju, koji ima snagu ovršne isprave (NP1 obrazac, tj. NO1 obrazac)

3. U slučaju neisplate plaće ili dijela plaće, tj. naknade plaće ili dijela naknade plaće, poslodavac je dužan uručiti obračun (NP1  obrazac) s podacima o:

a. primatelju, IBAN broj računa i poziv na broj primatelja za doprinos za mirovinsko osiguranje I. i II. stup
b. primatelju, IBAN broj računa i poziv na broj primatelja za predujam poreza i prireza porezu na dohodak, kao treća oznaka u pozivu na broj primatelja upisuje se oznaka dana obračuna (u formi oznake izvješća Obrasca JOPPD)
c. primatelju, IBAN broj računa i pozivu na broj primatelja za druge obustave iz plaće.

4. U slučaju neisplate otpremnine ili dijela otpremnine i u slučaju neisplate naknade za neiskorišteni godišnji odmor ili dijela naknade za  neiskorišteni godišnji odmor, poslodavac je dužan uručiti obračun (NO1 obrazac) s podacima o:

a. primatelju, IBAN broj računa i poziv na broj primatelja za doprinos za mirovinsko osiguranje I. i II. stup, kao treća oznaka u pozivu na broj primatelja se upisuje oznaka dana obračuna
b. primatelju, IBAN broj račun i poziv na broj primatelja za predujam poreza i prireza porezu na dohodak, kao treća oznaka u pozivu na broj primatelja se upisuje oznaka dana obračuna (izvješće JOPPD obrasca).

Poslodavac je dužan čuvati obračunske isprave šest godina. U slučaju pokretanja radnog spora, dužan ih je čuvati do pravomoćnog okončanja spora te je dužan trajno čuvati analitičke evidencije o plaćama i o drugim primicima na koje se plaćaju obvezni doprinosi.

Nadzor Državnog inspektorata / inspekcije rada obuhvaća kontrole:

 • je li radniku uručen obračun i je li obračun uručen u propisanom roku
 • ima li obračun propisani sadržaj

Utvrdi li inspektor rada da obračuni nisu uručeni radniku ili da su uručeni, ali nemaju propisani sadržaj, donosi rješenje kojim poslodavcu nalaže dostavu obračuna sa svim propisanim podacima.

PREKRŠAJNE KAZNE (iz ZOR-a):

 • za poslodavca pravnu osobu – od 8.090,00 do 13.270,00 eura
 • za odgovornu osobu u pravnoj osobi – od 920,00 do 1.320,00 eura
 • za poslodavca fizičku osobu – od 920,00 do 1.320,00 eura

■■■

Molimo Vas da imate na umu činjenicu da je zakonodavstvo sklono čestoj promjeni. Ovaj članak se stoga nužno temelji na našem razumijevanju i ispravnom tumačenju zakona i prakse u vrijeme izdavanja ovog newslettera. Ovaj tekst se neće ažurirati s obzirom na promjene u zakonodavstvu do kojih dođe nakon izdavanja ovog dokumenta.