Novi krug porezne reforme – 2024. godina

13. October 2023 | Vrijeme čitanja: 4 Min

Na sjednici Hrvatskog sabora održanoj 28. rujna 2023. izglasane su izmjene i dopune postojećih poreznih propisa. Većina izglasanih zakonskih promjena stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

U nastavku donosimo pregled glavnih izmjena zakonskih propisa.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

Povećanje osobnog odbitka – iznos osobnog odbitka povećava se s EUR 530,90 na EUR 560,00.
Povećavaju se iznosi osobnog odbitka za uzdržavane članove obitelji i utvrđenu invalidnost.

Ukida se prirez porezu na dohodak.

Razredi oporezivanja – podiže se prag za primjenu više stope poreza na dohodak s EUR 47.780 na EUR 50.400.

Ukidaju se jedinstvene stope poreza na dohodak od 20% i 30% te će nove stope poreza na dohodak od nesamostalnog rada i drugog dohotka biti određene od strane jedinica lokalne samouprave unutar propisanih raspona.

Mogući raspon stopa poreza na dohodak:

Jedinica lokalne samouprave Niža stopa Viša stopa
Općina 15% – 22% 25% – 33%
Grad s < 30.000 stanovnika 15% – 22,4% 25% – 33,6%
Grad s >30.000 stanovnika 15% – 23% 25% – 34,5%
Grad Zagreb 15% – 23,6% 25% – 35,4%

Rok za donošenje odluke o stopi poreza na dohodak za jedinice lokalne samouprave je do kraja studenog 2023. godine, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Povećavaju se porezne stope koje se primjenjuju pri oporezivanju konačnih dohodaka, a kako je prikazano u sljedećoj tablici:

Vrsta dohotka Stopa od 2024.
Dohodak od imovine ostvaren od najamnine i zakupnine 12%
Dohodak od imovinskih prava 24%
Dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava 24%
Dohodak od kamata 12%
Dohodak po osnovi primitaka od dividendi ili udjela u dobiti 12%
Dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka 12%
Dohodak od samostalne djelatnosti – paušalno oporezivanje 12%

Napojnice – neoporezivi iznos napojnice određuje se u iznosu EUR 3.360 godišnje. Iznos napojnice iznad neoporezivog dijela oporezuje se kao konačan drugi dohodak po stopi od 20%. Uvodi se i obveza dostavljanja informacije o primitku napojnice Poreznoj upravi, putem elektroničke veze koja je uspostavljena za potrebe fiskalizacije prometa u gotovini.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

Doprinosi za mirovinsko osiguranje – umanjuje se mjesečna osnovica za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje u I. stupu:
za bruto plaće do EUR 700,00 uvodi se umanjenje od EUR 300,00;
za bruto plaće od EUR 700,01 do EUR 1.300 uvodi se linearno umanjenje po sljedećem izračunu: 0,5 x (1.300 – bruto plaća).

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit

Porez po odbitku

Ukida se porez po odbitku za usluge poreznog i poslovnog savjetovanja, istraživana tržišta i revizije (osim kada se navedene usluge plaćaju prema subjektima sa sjedištem u državama koje se nalaze na EU popisu nekooperativnih jurisdikcija).

Povezana društva različitih država članica EU koja ne ispunjavaju uvjet minimalnog zadržavanja udjela u neprekinutom razdoblju od 24 mjeseca, mogu ostvariti pravo na neoporezivu isplatu kamata i autorskih naknada ako dostave odgovarajuće jamstvo.

Izuzeće od oporezivanja porezom po odbitku na kamate, autorske naknade, dividende i udjele u dobiti proširuje se, osim na rezidente država članica Europske unije i na rezidente Europskog gospodarskog prostora (Norveška, Island i Lihtenštajn).

Povećava se stopa poreza po odbitku s 20% na 25% za plaćanja prema subjektima sa sjedištem u državama koje se nalaze na EU popisu nekooperativnih jurisdikcija.

Amortizacija

Podiže se prag za utvrđivanje dugotrajne imovine, ali samo za potrebe utvrđivanja poreza na dobit, sa EUR 464,53 eura EUR 665,00.

Darovanja

Porezno priznati rashodi darovanja u visini od 2% prihoda ostvarenog u prethodnom poreznom razdoblju sada se proširuju i na 2% prihoda ostvarenog u tekućem razdoblju.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Ispravak porezne osnovice – jednostrana mogućost umanjenja porezne osnovice isporučitelja u roku od 6 mjeseci ako nije u mogućnosti naplatiti cijeli ili dio iznosa duže od godinu dana, a poduzete su radnje za naplatu dospjelog potraživanja (ovršni postupak, utuženje na sudu, itd.)

CESOP (Central Electronic System of Payment information) – uvodi se obveza dostave podataka svim pružateljima platnih usluga na razini EU, a u svrhu provođenja kontrola nad prekograničnim isporukama i suzbijanje prijevara u vezi s PDV-om

Zaokruživanje iznosa

Od 1. siječnja 2024. godine EUR iznosi se u svim propisima zaokružuju u korist poreznih obveznika (npr. iznos prihoda za potrebe utvrđivanja stope poreza na dobit se zaokružuje na EUR 1.000.000,00, dok se prag za upis u registar obveznika PDV-a zaokružuje na EUR 40.000,00.).

■■■

Molimo Vas da imate na umu činjenicu da je zakonodavstvo sklono čestoj promjeni. Ovaj članak se stoga nužno temelji na našem razumijevanju i ispravnom tumačenju zakona i prakse u vrijeme objave teksta. Ovaj članak se neće ažurirati s obzirom na promjene u zakonodavstvu do kojih dođe nakon objave.

NEWSLETTER_Novi krug porezne reforme - 2024. godina