Neoporezive potpore radnicima čija je imovina stradala u potresu

31. December 2020 | Vrijeme čitanja: 2 Min

S obzirom na postojeću situaciju vezano za potres i posljedice koju su nastale, u nastavku smo za sve korisnike pripremili nekoliko informacija koje će Vam pomoći u humanitarnim akcijama, pomoći zaposlenicima i ljudima u potrebi.

Sukladno odredbama čl. 8. Zakona o porezu na dohodak (NN 115/16 – 138/20) propisano je da se dohotkom ne smatraju primici po posebnim propisima, uz ostalo potpore zbog uništenja i oštećenja imovine zbog elementarnih nepogoda, osim ako su u svezi s ostvarivanjem oporezivog dohotka.

Odredbama čl. 4., st. 4. Pravilnika o porezu na dohodak (NN 10/17 – 74/20), propisano je da se primici po osnovi potpora zbog uništenja i oštećenja imovine zbog elementarnih nepogoda koje poslodavac i isplatitelj primitaka od nesamostalnog rada isplaćuje radniku i osobi koja kod njega ostvaruje primitke od nesamostalnog rada, smatraju primicima od kojih se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada, osim primitaka po osnovi potpora zbog uništenja i oštećenja imovine zbog prirodne katastrofe koju je proglasila nadležna tijela, pod uvjetom da su omogućeni svim radnicima koji su pretrpjeli štetu.

S obzirom na gore navedene odredbe primicima od nesamostalnog rada iznimno se ne smatraju primici po osnovi potpore zbog uništenja i oštećenja imovine zbog prirodne katastrofe koju proglasi župan Sisačko Moslavačke županije pod uvjetom da su omogućeni svim radnicima koji su pretrpjeli štetu.

S obzirom da elementarna nepogoda u Sisačko Moslavačkoj županiji nije proglašena u trenutak ove objave, te da će se na njeno proglašenje još neko vrijeme čekati, svejedno je moguće isplatiti potpore. Naime, odredbama čl. 8. st. 1. t. 5. Zakona o porezu na dohodak, propisano je da se dohotkom ne smatraju primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja (materijalnih i financijskih dobara) od pravnih i fizičkih osoba, za podmirivanje potreba, prikupljenih u humanitarnim akcijama i javno oglašenim akcijama koje imaju općekorisnu svrhu u korist osjetljivih skupina.

Odredbama članka 92. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da poduzetnici – pravne i fizičke osobe kada obavljaju isplate primitaka fizičkim osobama koje se u skladu sa odredbama čl. 8. st. 1. t. 5 ne smatraju dohotkom mogu obveznicima poreza na dohodak, odnosno fizičkim osobama isplatiti na njihov tekući račun kod banke.

Također, sukladno odredbama članka 78., st. 1 Pravilnika o porezu na dohodak, za primitke koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja iz članka 8. st. 1. t. 5. Zakona, ne podnosi se Poreznoj upravi obrazac JOPPD.

■■■

Molimo Vas da imate na umu činjenicu da je zakonodavstvo sklono čestoj promjeni. Ovaj newsletter se stoga nužno temelji na našem razumijevanju i ispravnom tumačenju zakona i prakse u vrijeme izdavanja ovog newslettera. Ovaj newsletter se neće ažurirati s obzirom na promjene u zakonodavstvu do kojih dođe nakon izdavanja ovog pisma.

 

____

Fotografija: Hrvatski crveni križ

2020_12_31 NEWSLETTER HRV_Potpore radnicima