Mjere za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom

29. March 2020 | Vrijeme čitanja: 5 Min

S obzirom na stanje u gospodarstvu uvjetovano Koronavirusom (COVID-19) Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi dvije bitne mjere:

 • privremeno obustavlja dio programa mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini i to: Potpore za zapošljavanje, Potpore za usavršavanje, Potpore za samozapošljavanje, Obrazovanje i osposobljavanje i Javni radovi, a nastavlja se samo provedba mjera: Potpore za očuvanje radnih mjesta te Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva.
 • S druge strane svoje aktivnosti usmjerava na očuvanje radnih mjesta u djelatnostima/ sektorima koji su najugroženiji. Kako bi se radnicima osigurala radna mjesta, odnosno ostanak u zaposlenosti, HZZ uvodi novu mjeru: Potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID–19) i to na sljedeći način:

Visina subvencije:

 • iznos od 3.250,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu
 • iznos do 1.625,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u nepunom radnom vremenu,
 • razmjerni dio iznosa od 3.250,00 kuna ili 1.625,00 kuna po radniku za vrijeme koje nisu radili prema Odluci Stožera civilne zaštite-od 19. ožujka 2020. (npr. 13 neradnih dana u ožujku (3.250,00 kn : 31) x 13= 1.362,90 kn),

Poslodavci mogu ovu potporu ostvarivati od 1.3.2020. i dalje, a najduže do 3 mjeseca (ožujak, travanj, svibanj).

Ciljane skupine poslodavaca:

 • poslodavci iz prihvatljivog sektora
  – djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića,
  – prijevoza i skladištenja,
  – zdravstveni turizam,
  – prerađivačke industrije – tekstil, odjeća, koža, obuća, drvo i namještaj.
 • poslodavci zatvoreni temeljem odluke stožera civilne zaštite
  – trgovine (veleprodaja i maloprodaja) OSIM Odlukom utvrđenih,
  – muzeji, kazališta, kina, knjižnice, čitaonice, održavanje izložbi, revija i sajmova,
  – ugostitelji uz izuzetak usluge pripreme i dostave hrane,
  – uslužne djelatnosti poput frizera, kozmetičara, brijača, pedikera, salona za masažu, sauni, bazeni,
  – sportske djelatnosti: sportska natjecanja i organizirani treninzi te obustava rada teretana, sportskih centara, fitness i rekreacijskih centara,
  – održavanje dječjih i drugih radionica, plesne škole,
  – autoškole i škole stranih jezika.
 • i drugi poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti.

Poslodavci koji NE mogu koristiti potporu:

 • poslodavci koji su u posljednjih 12 mjeseci registrirali poslovni subjekt i koji koriste sredstva za samozapošljavanje,
 • kod poslodavaca kod kojih je došlo do pada broja zaposlenih u razdoblju od 20. ožujka 2020. do dana predaje Zahtjeva za dodjelu potpore ako je postotak pada zaposlenosti veći:
  – od 40 % kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 radnika,
  – od 20% mala poduzeća,
  – od 15% srednja poduzeća
  – i 10% velika poduzeća.

U pad broja zaposlenih ne računa se istek:

 • ugovora o radu na određeno vrijeme,
 • odlazak radnika u mirovinu,
 • otkaz skrivljenim ponašanjem radnika.

Ciljane skupine radnika:

 • Radnici zaposleni kod poslodavaca iz prihvatljivih sektora i sektora koji su pogođeni Odlukom stožera civilne zaštite,
 • NE uključuje vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl. koji zapošljavaju više od 10 radnika,
 • Uključuje vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste kod kojih je zaposleno do 10 radnika i vlasnike obrta.

Uvjeti pod kojima poslodavci mogu zatražiti potporu:

 • Pad broja zaposlenih od 01.-20. ožujka 2020. godine / pad prometa,
 • Poslodavci trebaju opisati razloge zbog kojih traže potporu za očuvanje radnih mjesta i isto potkrijepiti dokazima te potvrditi potpisanom “Izjavom o točnosti podataka i razloga”, a koju daju pod materijalnom i kaznenom odgovornošću,
 • Razlozi mogu biti:
  – pad prometa,
  – otkazivanje rezervacija, eventa, kongresa, seminara i sl.,
  – otkazivanje ugovornih poslova i narudžbi,
  – nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata i sl.,
  – nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad.
 • Za dodjelu potpore potrebno je ispuniti i dokazati jedan od navedenih razloga, nema kumulacije razloga te je potrebno zadovoljiti samo jedan.
 • Poslodavac treba navesti aktivnosti koje je poduzeo u svrhu očuvanja radnih mjesta.

Obveze HZZ-a

 • Zaprimiti i obraditi Zahtjev za dodjelu potpore korisnika u roku od 10 dana od dana zaprimanja cjelokupne dokumentacije,
 • Obavijestiti korisnika o odobrenom zahtjevu i potpisati ugovor o dodjeli sredstava,
 • Osigurati redovitu isplatu sredstava,
 • Prije isplate sredstava provjeriti statuse radnika za koje se isplaćuje potpora,
 • Potpora se isplaćuje do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec,
 • Prije isplate provjeriti solventnost poslodavca,
 • Obavljati redovitu kontrolu broja radnika u razdoblju ugovorne obveze.

Što poslodavac ne smije za vrijeme dok prima potporu?

 • ZABRANJENO otkazivati ugovore o radu.
 • Opravdani prekid radnog odnosa: istek ugovora na određeno, sporazumni otkaz na zahtjev radnika, osobno uvjetovani otkaz, odlazak radnika u mirovinu i otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika.
 • Ako tijekom razdoblja dok se koristi potpora poslodavac otkaže ugovor o radu- o tome treba odmah ili najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti HZZ.
 • ZABRANJENO je uvoziti stranu radnu snagu i/ili zapošljavati nove radnike za vrijeme korištenja ove potpore.

Obveze poslodavca prema HZZ za vrijeme ostvarivanja potpore:

 • Poslodavac svaki mjesec treba HZZ-u dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći radnicima za koje koristi potporu → do kraja mjeseca za koji je isplaćena potpora.
 • Dokaz o isplaćenoj plaći je tablica koja sadrži popis radnika (vlastoručni potpis radnika i datum isplate).

Predaja zahtjeva za dodjelu potpore:

Obrazac Zahtjeva s pripadajućim tablicama. Obrazac Zahtjeva standardizirani je obrazac dostupan na internetskoj stranici Zavoda ili na stranici www.mjere.hr.

 • Izjava o točnosti podataka i razloga za korištenje potpore.
 • Tablica s popisom radnika za koje se traži potpora s pripadajućim podacima.
 • Zahtjev se predaje on line, elektroničkom poštom (e-mail) ili u nadležnu službu Zavoda prema sjedištu poslodavaca.

Dokumentacija koju uz Zahtjev dostavlja Poslodavac koji Odlukom Stožera civilne zaštite ne obavlja djelatnost:

 • dostaviti presliku Odluke, ukoliko se radi o Odluci Stožera civilne zaštite na regionalnoj i lokalnoj razini.

Dokumentacija koju uz Zahtjev dostavlja Poslodavac koji ima poteškoća u poslovanju zbog posebnih okolnosti:

 • Dokaze o otkazanim ugovorima, ugovorenim poslovima, problema u transportu i isporuci robe ili nabavci repromaterijal i sirovina i drugo.
 • Obrazloženje pada prihoda: Dostaviti tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen zahtjev s istim mjesecom prethodne godine, uz projekciju prihoda u narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog razdoblja prethodne godine.
 • Prihvatljiv je pad veći od 20%.
 • Kada nije vidljiva opravdanost iz dostavljene dokumentacije, Zavod u svrhu dokazivanja opravdanosti potpore za očuvanje radnih mjesta može zatražiti i drugu dokumentaciju (npr. kvartalnu Prijavu PDV-a za usporedno razdoblje 2020./2019. i sl.).

Obveze poslodavaca vezane za obračun plaće:

 • Plaća se utvrđuje prema nekom od izvora radničkih prava i plaću treba obračunati u skladu sa izvorom radničkih prava,
 • Obračunata javna davanja (doprinose, porez i prirez),
 • Predati JOPPD na Poreznu upravu.
TPA NEWSLETTER_Mjere za očuvanje radnih mjesta