Izmjene poreznih propisa u 2023. godini

5. June 2023 | Vrijeme čitanja: 3 Min

Mijenjaju se:

1. Zakon o porezu na dohodak
2. Zakon o lokalnim porezima
3. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
4. Zakon o doprinosima
5. Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom
6. Zakon o porezu na dobit
7. Zakon o PDV-u
8. Zakon o poreznom savjetništvu
9. Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza

Ciljevi poreznih izmjena:

1. Podignuti životni standard građana (povećati plaće, osobito najniže, povećati realnu kupovnu moć kućanstava s najnižim dohocima, smanjiti nejednakosti)
2. Očuvati gospodarski rast
3. Osnažiti fiskalnu autonomiju općina i gradova (omogućiti veću atraktivnost općinama i gradovima)

Kako se postiže smanjenje opterećenja plaća:

A) kroz smanjenje poreza na dohodak
▪ Briše se pojam osnovnice osobnog odbitka
▪ Povećavaju se iznosi osobnog odbitka za uzdržavane članove primjenom koeficijenta na osnovni osobni odbitak
▪ Podiže se prag za primjenu više stope poreza na dohodak s 47.780 € na 50.400 €
▪ Povećava se fiskalna autonomija jedinica lokalne samouprave (općinama i gradovima omogućuje se da samostalno propišu visinu porezne stope godišnjih poreza za dohodak od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti i drugog dohotka)
▪ Zakonom se propisuju ostali elementi oporezivanja (osobni odbitak, neoporezivi primitci, prag za primjenu poreznih stopa i ostali parametri)
▪ Ukida se prirez porezu na dohodak (pojednostavljuje se porezni sustav)

B) kroz smanjenje osnovice za mirovinsko osiguranje (I. stup)
▪ Mjesečna osnovica za obračun doprinosa do 700 € – fiksna olakšica od 300 €
▪ Mjesečna osnovica za obračun doprinosa od 700,01 € do 1.300 € – iznos olakšice po obračunu 0,5 x (1.300 – osnovica)
▪ Olakšica ne smanjuje budući iznos mirovine

C) povećanje plaće koje se postiže kombinacijom tih dviju mjera

Ostale porezne izmjene:

1. Porez na dohodak

▪ Određuje se porezni tretman napojnica (iznos neoporezive napojnice 3.360 €; iznad neoporezivog iznosa napojnica se oporezuje kao drugi dohodak po stopi od 20%)
▪ Donacije (preciziraju se postojeće mogućnosti doniranja u opće korisne svrhe u iznosu većem od 2% prihoda prethodne godine)
▪ Amortizacija (povećava se na 650 € vrijednost imovine na koju se primjenjuje obračun amortizacije)
▪ Opcijska dodjela udjela (izjednačava se s opcijskom dodjelom dionica; radi stimulacije zaposlenika omogućit će se dodjela udjela u društvu kroz porezni tretman dohotka od kapitala (bez obračuna doprinosa)
▪ Rok za plaćanje poreza na dohodak po godišnjem obračunu (fiksni datum 28. veljače)

2. Porez na dobit

▪ Zaokruživanje (iznos u eurima zaokružuje se u korist poreznih obveznika)
▪ Amortizacija (povećava se na 650 € vrijednost imovine na koju se primjenjuje obračun amortizacije)
▪ Donacije (preciziraju se postojeće mogućnosti doniranja u opće korisne svrhe u iznosu većem od 2% prihoda prethodne godine)
▪ Rok za plaćanje poreza na dobit po godišnjem obračunu (fiksni datum 30. travnja)
▪ Porez po odbitku (ukida se za istraživanje tržišta i poslovno savjetovanje, ukida se za dividende za područje Europskog gospodarskog prostora, povećava se za nesurađujuće jurisdikcije s 20% na 25%)

3. Porez na dodanu vrijednost

▪ Pojednostavljuje se postupak ispravka porezne osnovice
▪ Mogućost umanjenja porezne osnovice isporučitelja u roku od 6 mjeseci ako nije u mogućnosti naplatiti cijeli iznos, a poduzete su radnje za naplatu dospjelog potraživanja (ovršni postupak, utuženje na sudu, itd.)
▪ Uvodi se obveza dostave podataka svim pružateljima platnih usluga na razini EU, a u svrhu izbjegavanja plaćanja PDV-a nerezidenata)
▪ Povećava se prag za upis u registar obveznika PDV-a s 39.816,84 € na 40.000 €

4. Zakon o poreznom savjetništvu

▪ Pojednostavljuje stjecanje statusa poreznog savjetnika te ukida većinski vlasnički uvjeti za osnivanje društva za porezno savjetništvo
▪ Omogućava slobodno prekogranično pružanje usluga za porezne savjetnike iz svih zemalja članica OECD-a
▪ Omogućava zastupanje pred upravnim sudovima u sporovima u vezi s poreznim postupcima
▪ Usklađuje se sa Zakonom o uvođenju eura

5. Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza

▪ Omogućuje provedbu Mnogostranih sporazuma nadležnih tijela o automatskoj razmjeni
▪ Uvodi se Uredba Vijeća u pogledu mjera za jačanje administrativne suradnje na području PDV-a

6. Lokalni porezi

▪ Povećava se raspon za porez na kuće za odmor – od 0,60 € do 5,00 €/m²

■■■

Molimo Vas da imate na umu činjenicu da je zakonodavstvo sklono čestoj promjeni. Ovaj newsletter se stoga nužno temelji na našem razumijevanju i ispravnom tumačenju zakona i prakse u vrijeme izdavanja ovog newslettera. Ovaj newsletter se neće ažurirati s obzirom na promjene u zakonodavstvu do kojih dođe nakon izdavanja ovog teksta.

NEWSLETTER_Izmjene poreznih propisa u 2023 godini