Financijski Due Diligence

| Vrijeme čitanja: 1 Min

Izraz Due Diligence opisuje pažljivu, sustavnu i detaljnu istragu, pregled i analizu podataka kandidata za investiranje, preuzimanje ili spajanje ili objavljivanje tih informacija od strane samog kandidata.

Due Diligence se proteže izvan formalne revizije i ne ograničava se samo na godišnja financijska izvješća ili poslovne knjige.

U Financijskom Due Diligence naša podrška obično će uključivati sljedeće aktivnosti:

 • Analiza financijske situacije
 • Vrednovanje važnih računovodstvenih dokumenata u smislu promjena u procjenama i računovodstvenih promjena
 • Ocjenjivanje ugovora sklopljenih s kupcima, dobavljačima i zaposlenicima s obzirom na njihov utjecaj na imovinu, financije i prihod od ciljne kompanije
 • Izračun parametara relevantnih za utvrđivanje prodajne cijene, npr. EBITDA i EBIT
 • Analiza prihoda od prodaje i marži sukladno kompanijama u sektoru
 • Ispitivanje postojećih financijskih prognoza i uspostavljanje alternativa
 • Revizija matematičke točnosti integriranog planiranja

 Ostale usluge vezane za Due Diligence:

 • Prepoznavanje (određivanje) mogućih prepreka
 • Analiza kompanije radi identifikacije nosioca vrijednosti kompanije i odlučujućih čimbenika uspjeha i rizika
 • Savjetovanje o strukturi posla (akvizicijsko strukturiranje)
 • Vrednovanje ciljeva
 • Podrška u osnivanju i pregovorima oko kupoprodajne cijene

Osim Financijskog Due Diligence kod akvizicije kompanije od velike je važnosti i porezni Due Diligence.

Vaša kontakt osoba