Nove stope zateznih kamata

04/01/2018

U Narodnim novinama br. 1/18. od 3. siječnja 2018. Hrvatska narodna banka objavila je prosječnu kamatnu stopu na stanje kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima za referentno razdoblje od 1. svibnja 2017. do 31. listopada 2017. Ta referentna kamatna stopa iznosi 4,09 %, a to je utjecalo na visinu stopa zateznih kamata koje se utvrđuju u skladu s čl. 29. st. 2. Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05. – 78/15., dalje: ZOO) za razdoblje od 1. siječnja 2018.

Osim stopa zateznih kamata prema ZOO-u promijenile su se i stope zateznih kamate koje se utvrđuju prema čl. 3. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Nar. nov., br. 108/12. – 78/15., dalje: ZFPiPN).

Sukladno navedenim propisima daje se pregled važećih stopa zateznih kamata: